Labogids

Analyses  
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z α β ϒ Alles
 
  Welkom op de labogids van het Laboratorium Klinische Biologie AZ Klina!

Met de publicatie van deze gids wenst het laboratorium nuttige en bruikbare informatie met betrekking tot de aangeboden analyses (o.a. gewenst recipiënt/matrix, staalvolume, uitvoerend laboratorium, analysemethode, uitvoeringsfrequentie, doorlooptijden, instructies voor afname/transport, ...) ter beschikking te stellen van aanvragers van laboratoriumonderzoeken en andere geïnteresseerden.

Instructie voor gebruik

U kan op eenvoudige wijze informatie opzoeken in de labogids:

 • Door gebruik te maken van de alfabetische zoekbalk bovenaan:
   
  - via aanklikken van het eerste karakter van de analyse die men wenst te consulteren
  - via weergave "Alles": op deze wijze worden alle analyses alfabetisch
  in lijstvorm weergegeven (cijfers vooraan, griekse symbolen achteraan)

 • Door gebruik te maken van de zoekfunctie:
   
  Via invoeren van (een deel van) de naam van de analyse in het opzoekveld bovenaan (zonder gebruik te maken van *) en klikken op het vergrootglas

  Toelichtingen

  Doorlooptijden (TAT)

  De verwachte doorlooptijd die in de labogids wordt weergegeven werd gedefinieerd als het tijdsinterval tussen staalontvangst in het laboratorium en het beschikbaar zijn van het analyseresultaat voor 90% van het aangeboden onderzoeksmateriaal (P90).

  Uitvoering in urgentie

  In de labogids wordt eveneens weergegeven of het al dan niet mogelijk is een analyse in urgentie aan te bieden. Het laboratorium heeft op basis van literatuuronderzoek en medische relevantie een urgentiepanel samengesteld van analyses die steeds (24/24 7/7) in urgentie kunnen uitgevoerd worden. De doorlooptijden (TAT) van de analyses die deel uitmaken van dit urgentiepanel worden periodiek opgevolgd door het laboratorium en getoetst aan vooropgestelde aanvaardbaarheidscriteria. Dringende uitvoering van analyses die niet tot dit urgentiepanel behoren is technisch soms mogelijk, doch enkel en alleen na motivatie en in samenspraak met een klinisch bioloog.

  Aanvullende informatie

  De labogids biedt een algemeen overzicht van alle relevante informatie die noodzakelijk is voor een correcte staalafname. Wanneer aanvullende (technische) informatie (achtergrondinformatie van de gebruikte beproevingsmethode, analytische interferenties, referentiewaarden,...) gewenst wordt, kan u steeds contact opnemen met één van de klinisch biologen. Referentiewaarden en interferenties die mogelijk het analyseresultaat beïnvloeden worden daarenboven steeds vermeld op het rapport.

  Wijzigingen

  De inhoud van deze labogids wordt regelmatig bijgewerkt zodat u steeds over de meest actuele informatie kan beschikken. Een overzicht van de meest recente wijzigingen kan u steeds consulteren via meest recente wijzigingen.

  Opmerkingen/suggesties ter verbetering

  Hoewel het laboratorium alle mogelijke inspanningen levert om deze labogids steeds up to date te houden, is het steeds mogelijk dat u als eindgebruiker onvolkomenheden opmerkt. Opmerkingen of suggesties ter verbetering kan u steeds melden aan de beheerder van deze labogids via nicolas.vrydags@klina.be of via telefoonnummer 03/650.52.38. Relevante meldingen zullen aanleiding geven tot een aanpassing van de labogids.